Veiligheid van de laser


 

Het gebruik van lasers brengt naast de voordelen van krachtige parallelle lichtbundels ook fysieke gevaren voor het oog en soms ook de huid met zich mee. De toegepaste laser in de LaserTrainer heeft een golflengte van 532 nM in het zichtbare bereik en heeft een veiligheidsclassificatie 3b wat betekent dat er maatregelen genomen dienen te worden om mogelijke schade voorkomen. In een gebruikerswereld waar geen ervaringen met lasers zijn ligt het bagatelliseren van deze gevaren voor de hand, maar dat is allerminst professioneel. Toepassing van de LaserTrainer vraagt kennis van installateur en gebruiker die vakkundige begeleiding vereist bij aanleg en tijdens het gebruik.

 

Software veiligheid

 

LTControl maximale / minimale intensiteit van de straalLTSport veilige posities berekenenLTDisplay STOP

Hardware veiligheid

 

Veiligheidkaart

De LaserTrainer is voorzien van een EN 60825 laserscan beveiliging. De veiligheidskaart monitored permanent de actuele posities van de scanners waarop de projectiespiegels zijn aangebracht en vergelijkt deze met de doelwaarden van de aansturing. Wanneer de scanners zich niet of te langzaam naar deze doelwaarden bewegen wordt na maximaal 40 ms de laser uitgeschakeld. De kaart voorkomt niet een stilstaande laserstraal of een heel traag projectiepatroon. De veiligheidskaart voorkomt een onbedoelde overschrijding van de MPE waarde op plaatsen die niet bedoeld werden door de aansturing veroorzaakt door uitval of afwijkingen van de scanner(s).

 

Lichtafsluiter

De LaserTrainer is voorzien van een electro / mechanische lichtafsluiter die de bundel van de laser onderbreekt. In combinatie met een externe Nood / Uit schakelaar biedt deze voorziening de hoogste veiligheid door het mechanisch afschermen van de uittredende lichtbundel.

 

Nood / Uit schakelaar

De LaserTrainers worden aangesloten op de Nood / Uit uitschakelknop die de fysieke netaansluitingen van de op het systeem aangesloten Lasertrainers uitschakelt. De knop is voorzien van een sleutelschakelaar die slechts bevoegde bediening van het systeem waarborgt.

 

Accommodatie veiligheid


 

De installatie van een Lasertrainer brengt de noodzaak met zich mee dat er een aantal organisatorische maatregelen dienen te worden getroffen die te maken hebben met toepassing van klasse 3b lasers. In principe is hiervoor een deskundige nodig die de installatie afneemt van de installateur en de bedrijfssituatie begeleidt en controleert.

 

Onderstaande aspecten dienen daarbij in beschouwing te worden genomen:

 

Hardware:

 

Laserklasse

 

Volgens EN-IEC-60825-1/A2 ( april 2001) worden lasers ingedeeld in verschillende veiligheidsklassen. De Lasertrainer valt volgens deze classificatie in de Laserklasse 3B. Laserstraling van deze klasse is gevaarlijk met en zonder focusserende optieken voor het oog bij directe instraling. Diffuse reflecties zijn in de regel ongevaarlijk. Dit betekent dat de Lasertrainer door bevoegd en opgeleid personeel en met veiligheidsmaatregelen moet worden bediend.

 

Bevestiging Lasertrainer

 

De Lasertrainer bevestiging dient regelmatig visueel op calamiteiten van de bevestiging te worden beoordeeld.

 

Nood / Uit

 

De Lasertrainer aansluiting(en) dienen ten behoeve van bevoegd gebruik met een sleutel te worden afgesloten en tijdens gebruik met een Nood / uit knop te kunnen worden afgeschakeld.

 

Afschermingen

 

Indien zich storende reflecties voordoen dan kunnen afschermingen daarvoor worden aangebracht.

 

SignaleringSoftware:

 

Nood / uit

 

De computer waarop de LTDisplay software draait dient zich binnen handbereik van de Nood / uit sleutelbedieningsschakelaar te bevinden.

 

LTDisplay STOPRI&E

Alvorens over te gaan tot gebruik van LTDisplay dient een Risico Inventarisatie en Evaluatie te worden opgesteld. De werkgever mag de RI&E zelf opstellen in overleg met zijn Arbo-dienst.

 

Keuring

 

De installatie dient bij overdracht te worden gekeurd door een bevoegde instantie.

 

Onderhoud

 

De laserbron in de Lasertrainer heeft na verloop van tijd en afhankelijk van vervuilende omstandigheden in de accommodatie een verminderde lichtopbrengst. Na het reinigen van de buitenzijde van het lichtvenster in de Lasertrainer kunnen voor een goede zichtbaarheid van de spot binnen de MPE veiligheidswaarden de van maximale instellingen in LTControl door een deskundige opnieuw worden afgesteld en gemeten.